Tisková zpráva

 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Tábor II.

 

V prosinci 2018 zahájila MAS Lužnice projekt „MAP v ORP Tábor II.“. Jejím partnerem je MAS Krajina srdce. Dalším spolupracujícím subjektem je město Tábor.

Obecným cílem projektu je dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů školství a vzdělávání v ORP Tábor, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Tábor. Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Manažer projektu Bc. Daniel Rosecký dále uvedl: „Místní akční plán vzdělávání je čtyřletý projekt, ve kterém budeme pracovat na prohloubení stávající struktury partnerství MAP a budeme aktualizovat analytické, strategické i implementační části MAP ORP Tábor“.

Další významným cílem bude realizovat projekty a aktivity definované v rámci Akčního plánu MAP I. Nedílnou součástí projektu bude vytváření akčního plánu a pravidelná aktualizace Strategického rámce priorit MAP, obsahující investiční a neinvestiční záměry zapojených škol, sloužící ke koordinaci a zacílení výzev Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu.

Všichni ti, kterým záleží na budoucnosti dětí, a jejich vzdělávání, se mohou podílet na vzniku Místního akčního plán. Mohou se zapojit do pracovních skupin, které budou složené ze zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích subjektů, rodičů i veřejnosti. Do projektu se může zapojit prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. Pro bližší informace kontaktujte manažera projektu Bc. Daniela Roseckého, tel. číslo: 777 793 720, daniel.rosecky@cpkp.cz.