Projekty realizované MAS

Projekt je realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

Zlepšení řídících a administarivních schopností MAS Lužnice II

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59./0.0/0.0/15_003/0009762

Realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2023

Hlavním cílem projektu je realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje, za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Pro období realizace projektu je v rámci animační činnosti naplánováno celkem 6 akcí (seminářů, workshopů aj.) přibližující probíhající činnost MAS a přinášející dostatečné informace všem zúčastněným v území. V obodobí realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro kvalitní administrování celkem 4 výzev.

Zlepšení řídících a administarivních schopností MAS Lužnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59./0.0/0.0/15_003/0001904

Realizace: 16. 6. 2015 - 31. 12. 2018

Projekt je určen pro Místní akční skupinu Lužnice, která již získala Osvědčení o splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zacílen na operaci "Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD).

Hlavním cílem projektu je realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje, za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit související s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí. Hlavním výstupem projektu je realizace podpořených projektů a evaluace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje.

Pro období realizace projektu je v rámci animační činnosti naplánováno celkem 8 akcí (seminářů, workshopů aj.) přibližující probíhající činnost MAS a přinášející dostatečné informace všem zúčastněným v území. V obodobí realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro kvalitní administrování celkem 6 výzev.