Logo IROP

PRV

1. výzva MAS Lužnice PRV

Zápis Výboru zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

 

Dne 5. 4. 2018 byla ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 1. výzvy Programu rozvoje venkova.

Celkem bylo podáno 12 žádostí. Nyní žádosti budou procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznám přijatých žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV.

 

MAS Lužnice vyhlašuje 1. výzvu Programu rozvoje venkova

Výzva je vyhlášena na Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Termín vyhlášení výzvy: 26. 2. 2018

Termín příjmu žádostí: 5. 3. 2018 - 5. 4. 2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál Farmáře

Datum registrace na RO SZIF: 12. 6. 2018

 

Výzva MAS č.1

Interní postupy MAS PRV

Stanovy MAS Lužnice

 

Přehled Fichí:

k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Investice do zemědělských činností

Fiche 2 - Investice do lesní infrastruktury

Fiche 3 - Investice do nezemědělské činnosti

Fiche 4 - Investice do protipovodňových opatření v lesích

Fiche 5 - Investice na posílení rekreační funkce lesa

Fiche 6 - Investice do lesnických technologií

Fiche 7 - Investice do spolupráce

 

Pravidla 19. 2. 1 - obecné a specifické podmínky, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Žádost o přístup na Portál Farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS, registrace na RO SZIF

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Pravidla pro publicitu

 

Povinné přílohy:

Příloha č.5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 6 - vyjádření ústavu pro hospodářskou úpravu lesů k projektu výstavby či rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č.17 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č. 18 - Podnikatelský plán