Logo IROP

...Infrastruktura pro sociální začleňování

4. výzva MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro sociální začleňování

UZAVŘENA

Zápis z Výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných žádostí zde.

Zápis z Výboru zde.

 

Datum vyhlášení výzvy: 19. 11. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 19. 11. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2018 do 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2020

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 8 500 000 Kč

 

Podporované aktivity

Rozvoj sociálních služeb

 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy,

které vytvorří podínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny sávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějíších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
 - centra denních služeb,
 - denní stacionáře,
 -  týdenní stacionáře,
 - domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 - chráněné bydlení,
 - azylové domy,
 - domy na půl cesty,
 - zařízení pro krizovou pomoc,
 - nízkoprahová denní centra,
 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 - noclehárny,
 - terapeutické komunity,
 - sociální poradny,
 - sociálně terapeutické dílny,
 - centra sociálně rehabilitačních služeb,
 - pracoviště rané péče,
 - intervenční centra,
 - zařízení následné péče
 - podpora samostatného bydlení,
 - pečovatelská služba,
 - osobní asistence,
 - odlehčovací služby,
 - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 - kontaktní centra,
 - terénní programy,
 - tísňová péče,
 - průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

 

Rozvoj komunitních center

 • výstavba,  rekonstrukce  a  úpravy  objektu  a  zázemí  pro poskytování  aktivit  komunitních center  včetně  sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup budov,
 • nákup automobilu,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.

 

Text výzvy - Infrastruktura pro sociální začleňování

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

KL Formálních náležitostí a přijatelnosti

KL Věcného hodnocení

 

2. výzva MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro sociální začleňování

UZAVŘENA

Datum vyhlášení výzvy: 13. 11. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí: 13. 11. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí: 22. 12. 2017 do 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 000 000 Kč

 

Podporované aktivity

Rozvoj sociálních služeb

 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy,

které vytvorří podínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny sávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějíších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
 - centra denních služeb,
 - denní stacionáře,
 -  týdenní stacionáře,
 - domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 - chráněné bydlení,
 - azylové domy,
 - domy na půl cesty,
 - zařízení pro krizovou pomoc,
 - nízkoprahová denní centra,
 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 - noclehárny,
 - terapeutické komunity,
 - sociální poradny,
 - sociálně terapeutické dílny,
 - centra sociálně rehabilitačních služeb,
 - pracoviště rané péče,
 - intervenční centra,
 - zařízení následné péče
 - podpora samostatného bydlení,
 - pečovatelská služba,
 - osobní asistence,
 - odlehčovací služby,
 - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 - kontaktní centra,
 - terénní programy,
 - tísňová péče,
 - průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

 

Rozvoj komunitních center

 • výstavba,  rekonstrukce  a  úpravy  objektu  a  zázemí  pro poskytování  aktivit  komunitních center  včetně  sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup budov,
 • nákup automobilu,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.

 

Sociální bydlení

 • pořízení  bytů formou  výstavby  nových  bytů,  formou nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.

 

Text výzvy - Infrastruktura pro sociální začleňování

Příloha č. 1 - Kritéria formální hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

 

Dokumenty pro žadatele a příjemce zde.