Logo IROP

...Podpora bezpečné a ekologické dopravy

5. výzva MAS Lužnice - IROP - Podpora bezpečné a ekologické dopravy

Výzva UKONČENA.

Zápis z VK zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výbor zde.

 

Datum vyhlášení výzvy: 26. 9. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 9. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí: 26. 11. 2018 do 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2020

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 8 537 678 Kč

 

Podporované aktivity:

Terminály a parkovací systémy

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů  veřejné  dopravy,jejichž  parametry  odpovídají  zařazení  do  odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu
 • realizace souvisejících  prvků  zvyšujících  bezpečnost  dopravy  (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systémy pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí  (např. výsadba  doprovodné  zeleně),  vždy  při  současné  rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě terminálu či samostatného parkovacího systému

Bezpečnost dopravy

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností  pohybu  a  orientace,  včetně  přechodů  pro  chodce  a  míst  pro přecházení
 • rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  bezbariérových  komunikací  pro  pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • realizace  prvků  zvyšujících  bezpečnost železniční,  silniční,  cyklistické  a  pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)
 •  Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  podchodů  nebo lávek  pro  chodce  přes  silnice  I.,  II.  a  III.  třídy,  místní komunikace,   železniční   a   tramvajovou   dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
 • realizace  zmírňujících  a  kompenzačních  opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy

Cyklodoprava

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek  pro  cyklisty  a  chodce  se  společným  nebo  odděleným  provozem s dopravním  značením  C8a,b,  C9a,b  nebo  C10a,b,  sloužících  k dopravě  do zaměstnání, škol a za službami
 • rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  jízdních  pruhů  pro  cyklisty  nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s  dopravním  značením  C8a,b,  C9a,b  nebo  C10a,b,  sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • realizace  související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních  vlivů  na  životní  prostředí  (např.  výsadba doprovodné  zeleně)  a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení,  prvky  inteligentních  dopravních  systémů), vždy  při  současné rekonstrukci,  modernizaci  nebo  výstavbě  komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty

Text výzvy - Podpora bezpečné a ekologické dopravy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

KL formálních náležitostí a přijatelnosti

KL věcného hodnocení

Dokumenty pro žadatele a příjemce IROP zde.

 

 

1. výzva MAS Lužnice - IROP - Podpora bezpečné a ekologické dopravy

ukončena

Zápis z jednání Výboru zde.

Zápis z jednání výběrové komise MAS zde. Seznam vybraných projektů zde.

 

Datum vyhlášení výzvy: 23. 10. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí: 23. 10. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí: 22. 12. 2017 do 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 000 000 Kč

 

Podporované aktivity:

Terminály a parkovací systémy

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů  veřejné  dopravy,jejichž  parametry  odpovídají  zařazení  do  odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu
 • realizace souvisejících  prvků  zvyšujících  bezpečnost  dopravy  (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systémy pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí  (např. výsadba  doprovodné  zeleně),  vždy  při  současné  rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě terminálu či samostatného parkovacího systému

Bezpečnost dopravy

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností  pohybu  a  orientace,  včetně  přechodů  pro  chodce  a  míst  pro přecházení
 • rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  bezbariérových  komunikací  pro  pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • realizace  prvků  zvyšujících  bezpečnost železniční,  silniční,  cyklistické  a  pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)
 • realizace  zmírňujících  a  kompenzačních  opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy

Cyklodoprava

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek  pro  cyklisty  a  chodce  se  společným  nebo  odděleným  provozem s dopravním  značením  C8a,b,  C9a,b  nebo  C10a,b,  sloužících  k dopravě  do zaměstnání, škol a za službami
 • rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  jízdních  pruhů  pro  cyklisty  nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s  dopravním  značením  C8a,b,  C9a,b  nebo  C10a,b,  sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • realizace  související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních  vlivů  na  životní  prostředí  (např.  výsadba doprovodné  zeleně)  a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení,  prvky  inteligentních  dopravních  systémů), vždy  při  současné rekonstrukci,  modernizaci  nebo  výstavbě  komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty

 

Text výzvy - Podpora bezpečné a ekologické dopravy

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Dokumenty pro žadatele a příjemce IROP zde.