Logo IROP

Aktivity projektu

Aktivity projektu

Aktivita 01 - Porovnání metodik

Hlavním cílem této aktivity bude porovnání stávajících metodik a odborných informací k problematice zaměstnávání zdravotně postižených, tvorby chráněných pracovních míst v rámci pobytových a stacionárních zařízení v České republice a v Rakousku. Hlavním výstupem této aktivity bude získání relevantních podkladů a zkušeností pro tvorbu nové metodiky, která bude využita v následujících aktivitách.

 

Aktivita 02 - Tvorba metodiky pro vytváření chráněných pracovních míst pro zdravotně postižené

Hlavním cílem této aktivity bude vytvoření metodiky, která se bude ve své obsahové části zaměřovat na postupové kroky vedoucí k dlouhodobě udržitelné tvorbě chráněných pracovních míst pro zdravotně postižené v zařízeních u poskytovatelů sociálních služeb. Tato metodika bude „postavena“ na dosavadních zkušenostech členů realizačního týmu a ze zkušeností získaných studiem zahraničních podkladů a z návštěvy u partnerské organizace.  Její tištěná verze bude vydána až po realizaci pilotního ověření u vybraných poskytovatelů sociálních služeb v pobytových zařízeních a následné evaluace

 

Aktivita 03 - Pilotní ověření metodiky

Cílem této aktivity bude ověřit zvolenou metodiku a její obsahovou náplň v praxi u vybraných poskytovatelů sociálních služeb (předpokladem jsou 2 zařízení v JČK), které při přípravě projektu projevili zájem o participaci na projektu. Celkovým výstupem této aktivity bude pilotní ověření zpracované metodiky ve všech svých částech.

 

Aktivita 04 - Evaluace pilotního ověření metodiky

Cílem této evaluace bude verifikace zvolené formy a obsahu metodiky, kdy budou především sledovány kvalitativní ukazatele míry úspěšnosti a přínosu poskytovatelům při přípravě tvorby chráněných pracovních míst pro zdravotně postižené. Pro získání co nepřesnějších výsledků bude evaluace probíhat ve dvou částech. První část evaluace bude hodnotit realizační tým projektu a zahraniční partner.  Druhá část evaluace bude realizována ze strany poskytovatelů prostřednictvím řízených rozhovorů, které budou v dílčích ukazatelích sledovat přínos pro účastníky a jejich celkovou spokojenost s obsahovou náplní a formou metodiky.

 

       Aktivita 5 - Individuální spolupráce s poskytovateli sociálních služeb

       Po evaluaci a následném zapracování případných změn v metodikách bude zahájena realizace vzdělávacích seminářů a individuální spolupráce určená pro poskytovatele pobytových sociálních služeb a stacionářů.

       Vzdělávací semináře - budou realizovány celkem 2 semináře pro poskytovatele, kde budou prezentovány základní informace o možnostech a způsobech vytvoření chráněných pracovních míst pro zdravotně postižené.

-      Individuální spolupráce - ta bude nabízena účastníkům seminářů a bude probíhat přímo v jejich zařízeních.

Součástí individuální spolupráce bude i nástin podrobnějšího postupu pro implementaci standardů chráněných dílen, které budou moci poskytovatelé v rámci svých zařízení používat.

 

Aktivita 6 - Spolupráce s ostatními organizacemi

Cílem této aktivity je prostřednictvím spolupracujících organizací šířit know how získané během projektu a jeho dílčí i celkové výsledky k dalším poskytovatelům sociálních služeb pro zdravotně postižené i široké veřejnosti. K realizaci projektu budou přizvány organizace, které již v současné době provozují chráněná pracovní místa a zároveň poskytují sociální služby osobám se zdravotním postižením.

 

Aktivita 7 - Koordinace projektu

Koordinace projektu bude probíhat po celou dobu realizace, tj. 20 měsíců. Hlavním úkolem koordinace bude realizace dílčích pracovních úkolů spojených s realizací konkrétních aktivit projektu a to zejména po organizační a technické stránce. Dále se jednotliví členové realizačního týmu zaměří na komunikaci s cílovou skupinou, budou průběžně hodnotit výsledky a výstupy z jednotlivých aktivit projektu, koordinovat spolupráci se zahraničním partnerem.