Logo IROP

Základní informace

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami, který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a příp. spolupráci MAS.

 

Cíle SCLLD

Cílem je vytvořit ucelený strategický dokument, který má sloužit jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit na období let 2014 až 2020. Sladit představy aktérů území MAS o budoucím rozvoji regionu. Získat podněty od veřejnosti, podnikatelů, obcí, spolků, neziskových organizací a dalších, kteří působí na území MAS Lužnice. Seřadit jednotlivé strategické cíle dle priorit. Stanovit způsoby financování projektových záměrů. Vymezit způsob monitoringu a vyhodnocování úspěšnosti naplňování jednotlivých opatření.

Principy zpracování SCLLD

  • důraz na přístup zdola nahoru - zapojení místních aktérů
  • odpovědnost
  • inovativní přístup a kreativnost
  • využití veškerých dostupných zdrojů informací
  • adekvátnost stanovených cílů a jejich propojenost
  • návaznost opatření na výstupy analýzy
  • návaznost na další rozvojové dokumenty s dopadem na území MAS
  • důraz na publicitu – zveřejňování výstupů SCLLD